gerakan khayra ummah koaufi
(GKU)

Misi

Membina dan Melahirkan generasi belia KOAUFI bertamadun Khayra Ummah

Mendidik dan memimpin anggota KOAUFI dengan cara terbaik bagi mencapai matlamat murni insan sebagai hamba dan khalifah Allah melalui penyebaran ilmu yang benar-benar berteraskan adab, kualiti, kecemerlangan dan usaha menggerakkan dan menginovasi ke arah umat terbaik “khaira ummah”

visi

Belia Islam Yang Komprehensif Untuk Merealisasikan Cita-Cita Ekonomi Islamiyyah KOAUFI

objektif

Membina imej dan identiti generasi belia ke arah objektif yang lebih segar islami dan bermaruah tinggi

  1. Menjadi pemangkin kepada pencapaian misi dan visi KOAUFI
  2. Membentuk anggota, pelajar, staf dan anggota masyarakat khususnya batu kawan ke arah
    menjadi warganegara yang beriman dan bertaqwa
  3. Memelihara, mengawal dan meningkatkan identiti bangsa dan agama menerusi aktiviti-aktiviti
    ekonomi, penyelidikan dan pembangunan serta penerbitan digital dan bukan digital
  4. Mengamalkan prinsip Amal Makruf Nahi Munkar

Garis Panduan strategi jawatankuasa

Bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan program yang dirancang, jawatankuasa ini telah
menggariskan strategi komprehensif dalam pembangunan ummah untuk mencipta
mencipta kecemerlangan sejagat

Antara Garis Panduan strateginya :

1) Membentuk anggota ke arah generasi beriman dan bertaqwa
melalui budaya ilmu, akhlak dan ibadah.

2) Membimbing dan mendidik anggota KOAUFI untuk memahami dan
menghayati ajaran Islam sebenar

3) Menggerakkan anggota ke arah kehidupan cemerlang dunia dan akhirat

etika kerja jawatan kuasa

1) Bekerja Dengan Keimanan dan Ketakwaan

2) Bekerja Dengan Profesional Penuh Hikmah

3) Bertindak Sebagai Satu Pasukan

4) Bersedia Memimpin dan Dipimpin

nilai bersama

Warga Aufi berpegang kepada lima (5) Nilai Bersama dalam melaksanakan misinya kearah pencapaian visi yang ditetapkan, iaitu :

1. jati diri

Mempunyai jati diri yang berjiwa merdeka dalam berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara berdasarkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

2. amanah

Menjalankan tugas dengan penuh iltizam, dedikasi dan rasa tanggungjawab selaras dengan aku janji yang telah diikrarkan

3. kerjasama

Menggembeleng tenaga, pengetahuan dan pengalaman melalui semangat kerja berpasukan yang tinggi untuk mencapai visi dan misi organisasi

4. Iman, Ikhlas, Integriti

Berkhidmat dengan penuh keimanan, keikhlasan dan berintegriti melalui etika kerja yang sistematik, efisien dan konsisten demi menghasilkan impak yang cemerlang

5. mardhatillah

Bekerja berlandaskan prinsip-prinsip syariah ke arah memartabatkan ummah demi mencapai keredhaan Allah SWT

Jawatankuasa gerakan khayra ummah koaufi (gku)

KETUA

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK 1

AJK 2

AJK 3

AJK 4